ປະ​ຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອ​ງ​ຕົ້ນ​ພ້າວ​ສອງຍອດ

ຕາມການບອກເລົ່າຂອງພໍ່ເຖົ້າບົວລະພັນ ເຖົ້າແກ່ອາວຸໂສຄົນໜຶ່ງຢູ່ ບ້ານເມືອງຊອງ ເມືອງວັງວຽງ ຕອນເພິ່ນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນບ້ານຂົວພານ ຫຼື ບ້ານເມືອງຊອງ ບ່ອນຕົ້ນພ້າວສອງຍອດຕັ້ງຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ເປັນປ່າຊ້າງດົງ ເສືອປ່າຕຶບດົງໜາ. ຕໍ່ມາໄດ້ມີປະຊາຊົນຊາວບ້ານໜອງແກ້ວພາກັນມາຖາງໄຮ່ຖາງສວນໃສ່ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີຄອບຄົວຂອງເພິ່ນຜູ້ໜຶ່ງ. ໃນເວລານັ້ນເພິ່ນໄດ້ເຫັນຕົ້ນພ້າວຕົ້ນໜຶ່ງຕັ້ງຢູ່ແຄມປ່າດົງ, ມີປ່າປົກຫຸ້ມ ເຂດນີ້ເປັນຄ້າຍຫ້າງຂອງທະຫານວຽງຈັນເກົ່າ, ຕົ້ນພ້າວຕົ້ນນີ້ມີຍອດດຽວຄືກັນກັບຕົ້ນພ້າວທົ່ວໆໄປ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດມາປູກໄວ້ ອາດຈະແມ່ນທະຫານທີ່ໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ໃນເຂດນີ້ເປັນຄົນປູກ. ປີ 1959-60 ໄດ້ມີປະກົດການຂີ້ເຝື້ອລົງຕໍ່າຖືກປົກຫຸ້ມໄປທົ່ວບໍລິເວນຕົ້ນພ້າວຕັ້ງຢູ່ ຈົນຫຼຽວໄປບໍ່ເຫັນຫຍັງເປັນເງົາດໍາມືດກໍ່າດໍາກາທັງກາງຄືນ ແລະ ກາງເວັນ ເຊິ່ງກຸ່ມຄວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ປົກຫຸ້ມຢູ່ທີ່ນັ້ນປະມານ2-3 ອາທິດ ຈື່ງຄ່ອຍໆຫາຍຈາງອອກໄປເທື່ອລະໜອ້ຍ; ພໍແຕ່ທ້ອງຟ້າແຈ້ງອອກ ເມື່ອຫຼຽວເຫັນປາຍຕົ້ນພ້າວດັ່ງກ່າວໄດ້ແຕກອອກເປັນສອງຍອດຂຶ້ນຢ່າງແປກປະລາດ. ຈາກນັ້ນ ປີຕໍ່ມາຊາວບ້ານໜອງແກ້ວ ກໍໄດ້ທະຍອຍກັນຍ້າຍບ້ານຍ້າຍເຮືອນຂອງຕົນມາຢູ່ບ່ອນນີ້ເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນຈົນກາຍເປັນບ້ານໃຫ່ຍຈື່ງໄດ້ຕັ້ງຊື່ວ່າ: ບ້ານຂົວພານ, ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກບ້ານຂົວພານມາເປັນບ້ານເມືອງຊອງເ​ຊິ່ງເປັນບ້ານຂອງຕົ້ນພ້າວສອງຍອດຕັ້ງຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.