ປະ​ຊາ​ກອນ

​ເມືອງວັງວຽງ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 64.511 ຄົນ, ຍິງ 32.275 ຄົນ ໃນນີ້ປະກອບ ມີ 4 ເຜົ່າ ຄື: ເຜົ່າລາວລຸ່ມລວມມີ: 41.446 ຄົນ, ຍິງ 20.758 ຄົນ ກວມເອົາ 65% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ເຜົ່າກຶມມຸລວມມີ: 10,939 ຄົນ, ຍິງ 5.604 ຄົນ ກວມເອົາ 17% ຂອງ ພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ, ເຜົ່າມົ້ງ 10.567 ຄົນ, ຍິງ 5.178 ຄົນ ກວມເອົາ 16% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ເຜົ່າອີມຽນລວມມີ: 1,494 ຄົນ, ຍິງ 718 ຄົນ ກວມເອົາ 2% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ແລະ ໃນ​ນີ້​ມີ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ 65 ຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ.