ປະ​ຊາ​ກອນ

ເມືອງວັງວຽງມີປະຊາກອນທັງໝົດ 58 165 ຄົນ, ຍິງ 29 116 ຄົນ ໃນນີ້ປະກອບ ມີ 4 ເຜົ່າ ຄື: ເຜົ່າລາວລຸ່ມ, ເຜົ່າກຶມມຸ, ເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ເຜົ່າອີມຽນ. ເຜົ່າລາວລຸ່ມລວມມີ: 38 601 ຄົນ, ຍິງ 19 357 ຄົນ ກວມເອົາ 67% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ເຜົ່າກຸມມຸລວມມີ: 9 440 ຄົນ, ຍິງ 4 728 ຄົນ ກວມເອົາ 16% ຂອງ ພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ, ເຜົ່າມົ້ງ 8 781ຄົນ, ຍິງ 3 811 ຄົນ ກວມເອົາ 15% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ແລະ ເຜົ່າອີມຽນລວມມີ: 1338 ຄົນ, ຍິງ 644 ຄົນ ກວມເອົາ 2% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ.