ປະ​ຊາ​ກອນ

​ເມືອງວັງວຽງ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 61,297 ຄົນ, ຍິງ 30,370 ຄົນ ໃນນີ້ປະກອບ ມີ 4 ເຜົ່າ ຄື: ເຜົ່າລາວລຸ່ມ, ເຜົ່າກຶມມຸ, ເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ເຜົ່າອີມຽນ. ເຜົ່າລາວລຸ່ມລວມມີ: 39,704 ຄົນ, ຍິງ 19,778 ຄົນ ກວມເອົາ 65% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ເຜົ່າກຶມມຸລວມມີ: 10,118 ຄົນ, ຍິງ 4,966 ຄົນ ກວມເອົາ 17% ຂອງ ພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ, ເຜົ່າມົ້ງ 9,812 ຄົນ, ຍິງ 4,849 ຄົນ ກວມເອົາ 16% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ເຜົ່າອີມຽນລວມມີ: 1,425 ຄົນ, ຍິງ 693 ຄົນ ກວມເອົາ 2% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ແລະ ໃນ​ນີ້​ມີ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ 238 ຄົນ, ຍິງ 84 ຄົນ.