ວຽກ​ງານ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້

1. ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ໄລ​ຍະ 5 ປີຜ່ານ​ມາ (​ປີ 2015-2019).
1.1. ການ​ປູກ​ຝັງ.
– ຕາ​ຕະ​ລາງ 01: ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ເປືອກ​ແຕ່​ລະ​ປີ.

-ຕາ​ຕະ​ລາງ 02: ການ​ຜະ​ລິດ​ພືດ​ສະ​ບຽງ​ຕາມ​ລະ​ດູ​ການ.

– ຕາ​ຕະ​ລາງ 03: ການ​ຜະ​ລິດ​ພືດ​ທີ່​ເດັ່ນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ

1.2. ການ​ລ້ຽງ​ສັດ.
– ຕາ​ຕະ​ລາງ 04: ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ຝູງ​ສັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ.

– ຕາ​ຕະ​ລາງ 05: ວຽກ​ງານ​ການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ສັດ

– ຕາ​ຕະ​ລາງ 06: ກວດ​ກາ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຊີ້ນ​ຢູ່​ໂຮງ​ຂ້າ​ສັດ

– ຕາ​ຕ​ະ​ລາງ 07: ການ​ຂ້າ​ສັດ​ທົ່ວ​ໄປ​ເພື່ອ​ບໍ​ລິ​ໂພກ.

– ຕາ​ຕະ​ລາງ 08: ການ​ຜະ​ລິດ​ຊີ້ນ​ເພື່ອ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​.

1.3. ດ້ານ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ.
ຕາ​ຕະ​ລາງ 09: ການ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ຂອງ ຊ​ປ​ທ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ.

1.3.1. ວຽກ​ງານ​ສຳຫຼວດ-ອອກ​ແບບ.
ສະ​ຫຼຸບ​ການ ສຳ​ຫຼວດ​ອອກ​ແບບ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ ຜ່ານ​ມາ​ ມີ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ ດັ່ງ​ນີ້:
– ສຳຫຼວດອອກແບບສ້ອມແປງ ຊປທ ນ້ຳຊາງ ຜາເທົາ ເນື້ອທີ່ 231 ຮຕ, ມູນຄ່າ 870,000,000 ກີບ.
– ສຳຫຼວດອອກແບບສ້ອມແປງ ຊປທ ນ້ຳຫ້ວຍສ້ານ ບ້ານຜາທອງ ເນື້ອທີ່ 40 ຮຕ, ມູນຄ່າ 41,000,000 ກີບ.
– ສຳຫຼວດອອກແບບສ້ອມແປງ ຊປທ ນ້ຳກວາງ ບ້ານໂພນຊູ ເນື້ອທີ່ 120 ຮຕ, ມູນຄ່າ 4,833,250,000 ກີບ.
– ສຳຫຼວດອອກແບບສ້ອມແປງ ຊປທ ນ້ຳປາດ ບ້ານນາດາວ ເນື້ອທີ່ 65 ຮຕ, ມູນຄ່າ 850,000,000 ກີບ.
– ສຳຫຼວດອອກແບບສ້ອມແປງ ຄອງເໝືອງ ນ້ຳຊາງຜາເທົາ ມູນຄ່າ 8,050,000 ກີບ.
– ສຳຫຼວດອອກແບບສ້ອມແປງ ຊປທ ນ້ຳນ້ອຍ ບ້ານແກ່ວກ້ວາງ, ມູນ 1,194,788 ກີບ.
1.3.2. ວຽກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ໃຊ້​ນ້ຳ.
– ໄດ້ມອບໂອນໂຄງການໄດ້ 24 ໂຄງການ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານໄດ້ 24 ກຸ່ມ.
– ປຸກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການຈັດວັນປ່ອຍນໍ້າຊົນລະປະທານໃສ່ລະດູການຜະລິດ ປີລະ 1 ຄັ້ງ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນເກັບເງິນຄ່ານ້ຳຊົນລະປະທານ ເພື່ອບູລະນະສ້ອມແປງຊົນລະປະທານບ່ອນທີ່ເປ່ເພ.
– ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ວິຊາການ ລົງຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ ຊົນລະປະທານບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກໍ່ສ້າງ ສ້ອມແປງ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໂຄງການ ນ້ຳກວາງ 01, ນ້ຳກວາງ 02 ແລະ ໂຄງການນ້ຳປາມ້ອມ ບ້ານຜາຕັ້ງ.
– ຕາ​ຕະ​ລາງ 10: ການ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ, ພືດ ແລະ ໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ​ທີ່​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ.

– ​ຕາ​ຕະ​ລາງ 11: ການ​ລ້ຽງ​ສັດ​ທີ່​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ.

ຕາ​ຕ​ະ​ລາງ 12: ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ.

ອ່ານ​ຕໍ່