ພົນລະເມືອງ ເມືອງວັງວຽງ ປີ 2014

1. ພົນລະເມືອງ ທົ່ວເມືອງວັງວຽງ

2. ກຸ່ມບ້ານຖິ່ນອ່ອນ

3. ກຸ່ມບ້ານຜາຕັ້ງ

4. ກຸ່ມບ້ານວັງວຽງ

5. ກຸ່ມບ້ານນາລ້ອງກວາງ

6. ກຸ່ມບ້ານນາມອນ

7. ກຸ່ມບ້ານທ່າເຮືອ