ປະຊາກອນ

   ເມືອງວັງວຽງ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 58 807 ຄົນ, ຍິງ 29 049 ຄົນ ໃນນີ້ປະກອບ ມີ 4 ເຜົ່າ ຄື: ເຜົ່າລາວລຸ່ມ, ເຜົ່າກຶມມຸ, ເຜົ່າມົ້ງ, ເຜົ່າອີມຽນ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຮັດທຸລະກິດຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ເຜົ່າລາວລຸ່ມລວມມີ: 38 166 ຄົນ, ຍິງ 19 056 ຄົນ ກວມເອົາ 64.90% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ເຜົ່າກຶມມຸລວມມີ: 9 598 ຄົນ, ຍິງ 4 743 ຄົນ ກວມເອົາ 16.32% ຂອງ ພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ, ເຜົ່າມົ້ງ 9 234 ຄົນ, ຍິງ 4 442 ຄົນ ກວມເອົາ 15.70% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, ເຜົ່າອີມຽນລວມມີ: 1 414 ຄົນ, ຍິງ 691 ຄົນ ກວມເອົາ 2.40% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ: 395 ຄົນ, ຍິງ 117 ຄົນ ກວມເອົາ 0.67% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ.

ຕະຫຼາດຂາຍປາເຂດບ້ານທ່າເຮືອ

ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ອາໃສຢູ່ ເມືອງວັງວຽງ

ບຸນກິນຈຽງຂອງເຜົ່າມົ້ງ