ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາວັງວຽງ

 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາວັງວຽງ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໃຈກາງເມືອງ, ບ້ານສະຫວ່າງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ໂທລະສັບ: (856-23) 511 434; ແຟັກ: (856-23) 511 433; ອີເມວ: bcelvv@bcel.com.la

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ: ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ

error: Content is protected !!