ຄວາມເປັນມາຂອງຕົ້ນພ້າວສອງຍອດ

   ຕາມການບອກເລົ່າຂອງມື້ລາງພໍ່ເຖົ້າບົວລະພັນ ເຖົ້າແກ່ອາວຸໂສຄົນໜຶ່ງຢູ່ ບ້ານເມືອງຊອງ ເມືອງວັງວຽງ ຕອນເພິ່ນຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນ ບ້ານຂົວພານ ຫຼື ບ້ານເມືອງຊອງ ບ່ອນຕົ້ນພ້າວສອງຍອດຕັ້ງຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ເປັນປ່າຊ້າງດົງເສືອປ່າຕຶບດົງໜາ. ຕໍ່ມາໄດ້ມີປະຊາຊົນຊາວ ບ້ານໜອງແກ້ວ ພາກັນມາຖາງໄຮ່ຖາງສວນໃສ່ ເຊີ່ງໃນນັ້ນມີຄອບຄົວຂອງເພິ່ນຜູ້ນື່ງ. ໃນເວລານັ້ນເພິ່ນໄດ້ເຫັນຕົ້ນພ້າວຕົ້ນໜຶ່ງຕັ້ງຢູ່ແຄມປ່າດົງ, ມີປ່າປົກຫຸ້ມ ເຂດນີ້ເປັນຄ້າຍຫ້າງຂອງທະຫານວຽງຈັນເກົ່າ, ຕົ້ນພ້າວຕົ້ນນີ້ມີຍອດດຽວຄືກັນກັບຕົ້ນພ້າວທົ່ວໆໄປ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດມາປູກໄວ້ອາດຈະແມ່ນທະຫານທີ່ໄດ້ຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ໃນເຂດນີ້ເປັນຄົນປູກ. ຕໍ່ມາປີ 1959-60 ໄດ້ມີປະກົດການຂີ້ເຝື້ອລົງຕໍ່າຖືກປົກຫຸ້ມໄປທົ່ວບໍລິເວນຕົ້ນພ້າວຕັ້ງຢູ່ຈົນຫຼຽວໄປບໍ່ເຫັນຫຍັງເປັນເງົາດໍາມືດກໍ່າດໍາກາທັງກາງຄືນ ແລະ ກາງເວັນ! ເຊີ່ງກຸ້ມຂວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ປົກຫຸ້ມຢູ່ທີ່ນັ້ນປະມານ 2-3 ອາທິດ ຈື່ງຄ່ອຍໆ ຫາຍຈາງອອກໄປເທື່ອລະໜອ້ຍ; ພໍແຕ່ທ້ອງຟ້າແຈ້ງອອກ ເມື່ອຫຼຽວເຫັນປາຍຕົ້ນພ້າວດັ່ງກ່າວໄດ້ແຕກອອກເປັນສອງຍອດຂຶ້ນຢ່າງແປກປະລາດ. ຈາກນັ້ນ ປີຕໍ່ມາຊາວ ບ້ານໜອງແກ້ວ ກໍໄດ້ທະຍອຍກັນຍ້າຍບ້ານຍ້າຍເຮືອນຂອງຕົນມາຢູ່ບ່ອນນີ້ເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນຈົນກາຍເປັນບ້ານໃຫ່ຍຈື່ງໄດ້ຕັ້ງຊື່ວ່າ: ບ້ານຂົວພານ. ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກ ບ້ານຂົວພານ ມາເປັນ ບ້ານເມືອງຊອງ ເຊີ່ງເປັນບ້ານຂອງຕົ້ນພ້າວສອງຍອດຕັ້ງຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.
ຕົ້ນພ້າວສອງຍອດ ບ້ານເມືອງຊອງ ເມືອງວັງວຽງ