ຕິດຕໍ່

ເວັບໄຊ໌ ເມືອງວັງວຽງ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ
ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່: ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງວັງວຽງ ໂທລະສັບ: (+856)23 511 011
                                                                    ແຟັກ: (+856)23 511 078
ຫ້ອງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເມືອງວັງວຽງ
ໂທ + ແຟັກ: (+856)23 511 161
ອີເມວ: optvangvieng2014@gmail.com