ການແບ່ງເຂດປົກຄອງ

   ເມືອງ​ວັງ​ວຽງມີ 63 ບ້ານ​ ແບ່ງ​ເຂດ​ການ​ປົກຄອງ​ອອກ​ເປັນ 6 ກຸ່ມ​ບ້ານຄື:
1. ກຸ່ມບ້ານວັງວຽງ ມີ 17 ບ້ານ​ຄຶ: ບ້ານ​ວັງ​ວຽງ, ບ້ານ​ສະ​ຫ່ວາງ, ບ້ານຫວ້ຍສະເຫ້ງາ, ບ້ານໂພນເພັງ, ບ້ານວຽງແກ້ວ, ບ້ານ​ ເມືອງ​ຊອງ, ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ແຍ້, ບ້ານວຽງໄຊ, ບ້ານຫ້ວຍງາມ, ບ້ານໂພນຊູ, ບ້ານວັງຊອງ, ບ້ານໂພນສູງ, ບ້ານພູດີນແດງ, ບ້ານ​ປາກ​ ເປາະ, ບ້ານ​ວຽງສະ​ໄໝ, ບ້ານ​ນາ​ດ້ວງ ​ແລະ​ ບ້ານ​ນາ​ແຄ.
    ທ່າ​ແຮງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ວັງ​ວຽງ​ແມ່ນ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​ ​ແລະ​ ການ​ເຮັດ​ບໍລິການ.
2. ກຸ່ມບ້ານຜາຕັ້ງ ມີ 8 ບ້ານ​ຄື: ບ້ານ​ຜາ​ຕັ້ງ, ບ້ານ​ຜາ​ຮອມ, ບ້ານສົມ​ສະຫວາດ, ບ້ານນາ​ດາວ, ບ້ານນາ​ຜາ​ແດງ, ບ້ານໂຊກໄຊ,​ ບ້ານ​ໂພ​ໄຊ ​ແລະ​ ບ້ານ​ຜາ​ເທົາ.
    ທ່າ​ແຮງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ຜາ​ຕັ້ງ​ແມ່ນ​ການລ້ຽງສັດ-ປູກ​ພຶດ​ເປັນ​ສີ້​ນຄ້າ ແລະ​ ປູກ​ໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ.
3. ກຸ່ມບ້ານຖິ່ນອ່ອນ ມີ 7 ບ້ານ​ຄື:ບ້ານ​ຖີ່​ນອ່ອນ, ບ້ານ​ແກ່ວ​ກ້ວາງ, ບ້ານນາ​ແຍ້, ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ນ້ຳ​ເຢັນ, ບ້ານ​ວັງ​ໂພ, ບ້ານ​ຊ່ວງ ແລະ​ ບ້ານ​ນາ​ຂວາງ.
    ທ່າ​ແຮງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານຖີ່​ນອ່ອນແມ່ນ​ການ​ລ້ຽງສັດ​ ແລະ​ ປູກ​ໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ, ເດ້ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນການປູກໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ.
 
4. ກຸ່ມບ້ານນາມອນ ມີ 13 ຄື ບ້ານ​ນາມ​ອນ​ໃຕ້, ບ້ານນາມ​ອນ​ເໜືອ, ບ້ານໂພນ​ວຽງ, ບ້ານຂັນໝາກ, ບ້ານວັງ​ໝ້ຽງ, ບ້ານ​ໂພນສະ​ຫ່ວາງ, ບ້ານ​ໂພນ​ແກ້ວ, ບ້ານ​ງີ້ວ, ບ້ານ​ນາ​ຂົມ, ບ້ານ​ນ້ຳ​ງາ​ດ, ບ້ານວັງ​ເຮືອ ​ແລະ ​ບ້ານ ​ແກ່ວ​ຄູນ.
    ທ່າ​ແຮງ​ຂອງກຸ່ມ​ບ້ານ​ນາມ​ອນ​ແມ່ນ​ການ​ຜະລິດກະສິກໍາ , ການລ້ຽງສັດແລະຄ້າຂາຍຈໍານວນໜຶ່ງ.
5. ກຸ່ມບ້ານທ່າເຮືອ ມີ 7 ບ້ານ​ຄື: ບ້ານ​ທ່າ​ເຮືອ​ເໜືອ, ບ້ານ​ທ່າ​ເຮືອ​ໃຕ້, ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ປາ​ມ້ອມ, ບ້ານຫ້ວຍ​ໝໍ້, ບ້ານນ້ຳ​ປາດ​ໃຕ້, ບ້ານ​ຫ້ວຍຊີ ​ແລະ​ ບ້ານ​ນ້ຳ​ພາວ.
    ທ່າ​ແຮງ​​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ທ່າ​ເຮືອ​ແມ່ນ​ການ​ລ້ຽງສັດ,ການປຸ່ງ​ແຕ່​ງຜະລິດ​ຕະພັນ​ປາ, ການ​ປະມົງ ​ແລະ​ ການ​ເຮັດ​ບໍລິການ.
6. ກຸ່ມບ້ານນາລ້ອງກວາງ ມີ 11 ບ້ານຄື: ບ້ານ​ນາ​ລ້ອງ​ກວາງ, ບ້ານ​ນາ​ໄຊ, ບ້ານນາ​ຊົມ, ບ້ານ​ນາ​ທອງ, ບ້ານຜາ​ທອງ, ບ້ານໂພນ​ຄຳ, ບ້ານ​​ໂພນ​ໄຊ, ບ້ານນ້ຳ​ແປ, ບ້ານ​ນາມ່ວງ, ບ້ານໂພນ​ເງີ​ນ ​ແລະ​ ບ້ານ​ນາ​ຄູນ.
    ທ່າ​ແຮງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ນາລ້ອງ​ກວາງ​ແມ່ນ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ, ປູ​ກເຂົ້າ ແລະ​ ລ້ຽງສັດ.